تحلیل ها

وبلاگ تکنیکال

وبلاگ تکنیکال

06:17 /23 January

مدت زمان:

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPUSD

38

%

62

5 0

5

0 1

1

0 3

3

0 3

3

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURUSD

40

%

60

4 0

4

1 1

2

0 3

3

0 3

3

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCHF

62

%

38

0 2

2

0 1

1

0 3

3

1 2

3

4 0

4

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
AUDUSD

48

%

52

1 0

1

3 1

4

1 3

4

0 3

3

0 1

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
NZDUSD

38

%

62

2 0

2

3 2

5

0 3

3

0 3

3

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDJPY

65

%

35

0 2

2

0 1

1

0 3

3

0 1

1

5 1

6

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
USDCAD

48

%

52

1 2

3

0 1

1

1 3

4

2 2

4

1 0

1

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
GBPJPY

56

%

44

1 2

3

0 1

1

1 1

2

2 2

4

1 2

3

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURJPY

54

%

46

0 2

2

0 2

2

1 2

3

3 1

4

1 1

2

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
EURGBP

50

%

50

0 0

0

0 3

3

4 3

7

1 2

3

0 0

0

میانگین های حرکتی نشانگرها کل
XAGUSD

46

%

54

0 0

0

3 3

6

2 2

4

0 2

2

0 1

1

  • نشانگرها
  • میانگین های حرکتی
  • جفت ارزها