نمایندگی TENKOFX

برنامه معرف کارگزار ما یک برنامه مشارکت پیشرفته برای اشخاص و شرکت های دارای تجربه و دانش بازار فارکس است. معرف های كارگزار ما عموما شرکت هايی هستند كه دارای نماینگی و مشتریان محلی خود می باشند.
QUALIFICATION REQUIREMENTS

A partner needs to satisfy is JUST ONE REQUIREMENT. Commissions generated by your client portfolio have to be more than 100 USD for the last 30 day period. Meet the requirement and start receiving commissions on a weekly basis. If you fail to meet the minimum requirement TenkoFX will preserve your commissions for 90 days.

How do we differ from competitors?
  • No requirements on minimum number of clients.
  • No limit on maximum monthly or daily commission payouts.
  • No limit on single client payout.
  • No maximum on single transaction commission payout.
  • No restrictive MTP policies (i.e. commissions accrue for every single transaction without any qualifying restrictions).

01

راه اندازی شعبه منطقه ای تحت نام TENKOFX

شرکت بر راه اندازی دفتر نمایندگی و نگهداری مداوم آن نظارت خواهد داشت.

02

گسترش شبکه مشتریان، مدیران و سرمایه گذاران خود

03

کسب درآمد منظم از طریق پورسانت

مزایای تبدیل شدن به معرف کارگزار TENKOFX

شرایط جذاب شروع برای پوشش هزینه های جاری دفتر

کالاهای تبلیغاتی رایگان (بنر، قالبهای ایمیل، کتاب با نام تجاری)

آمار دقیق و لحظه ای معاملات و درآمد خود از طریق حساب TenkoDESK و یا ترمینال شخصی

مشاوره آنلاین و پشتیبانی مداوم از سوی متخصصین ما

BECOME A Partner OF ТENKOFX

To become a Partner of our company, register via TenkoFX and verify your account. You will find detailed information about your partners and clients in the partner sections of your TenkoDESK dashboard.