معاملات

انواع حساب

TRADING ACCOUNTS

نوع حساب

STP (MT4)

ECN/PAMM (MT4)

نوع اجرای سفارش اجرای بازار، امکان تغییر قیمت تا زمان اجرا، بدون تجدید قیمت اجرای بازار، امکان تغییر قیمت تا زمان اجرا، بدون تجدید قیمت

ارز حساب
USD, EUR, RUB USD, EUR, RUB

حداقل سپرده اولیه
10 USD 100 USD

اسپرد
Variable Variable
کمیسیون No commission, Mark-up pricing see fees for precise pricing
جفت ارزهای موجود Currencies, Gold & Silver Currencies, Stock indices,
Gold & Silver, Crude oil,
Natural gas

اهرم مالی
حداکثر ۱:۵۰۰
1:1 - 1:500 for accounts up to $25,000,
1:1 - 1:200 for accounts from $25,000 up to $100,000,
1:1 - 1:100 for accounts from $100,000 up to $1,000,000,
negotiable over $1,000,000.
Up to 1:200
1:1 - 1:200 for accounts up to $100,000,
1:1 - 1:100 for accounts from $100,000 up to $1,000,000,
negotiable over $1,000,000.
مارجین کال 100% 100%
Stop Out 50% 50%

حداقل مارجین
از ۲ دلار از ۵ دلار

دسترسی به عمق بازار
موجود نمی باشد. در سمت فراهم کننده نقدینگی

حساب بدون بهره شبانه
Not available Not available
Scalping Allowed.
(No restrictions on SL or TP limit price distance.
SL/TP could be set even within the spread.)
Allowed.
(No restrictions on SL or TP limit price distance.
SL/TP could be set even within the spread.)
Algo-trading Yes Yes
News trading Yes Yes
معاملات با پوزیشن برعکس (Hedging) موجود Available, 50% margin release,
Warning: If Free Margin is negative MT4 automatically rejects new orders, even if it is a hedging transaction. Hence, position locks are strongly discouraged!
حداقل واحد معاملات 0/01 0.01
حداکثر لات ۱۰۰ ۲۰۰
پلتفرم معاملاتی

MetaTrader 4

MetaTrader 4